Фармакоикономика

Фармакоикономика, учебник 2014 г.Автори: Проф. Генка Петрова и колектив
Издание: 2014 г.
Издател: Инфофарма ЕООД

ЦЕНА: 25 лв.

Може да видите част от изданието, PDF

СЪДЪРЖАНИЕ И АВТОРИ

РАЗДЕЛ І. ФАРМАКОИКОНОМИКА, ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ
Глава І. Основни понятия – Генка Петрова
Глава ІІ. Теоретични основи на фармакоикономиката – Генка Петрова
Глава ІІІ. Произход и оценка на разходите за лекарствена терапия – Генка Петрова
Глава ІV. Измерване на резултатите от лекарствената терапия – Генка Петрова, Светла Георгиева
Глава V. Анализ на разходите за лечение на заболяванията (COI analysis) – Генка Петрова, Калина Андреевска, Даниела Грекова
Глава VІ. Анализ разход–минимум – Генка Петрова, Маноела Манова
Глава VІІ. Анализ разход–ефективност – Генка Петрова, Александра Савова
Глава VІІІ. Анализ разход–полезност – Генка Петрова
Глава ІХ. Анализ разход–полза – Генка Петрова, Асена Стоименова
Глава Х. Анализ на бюджетното въздействие – Генка Петрова, Мария Димитрова
Глава ХІ. Моделиране във фармакоикономиката – Генка Петрова

РАЗДЕЛ ІІ. ПРИЛОЖНА ФАРМАКОИКОНОМИКА
Глава ХІІ. Фармакоикономиката в практиката на ценообразуване – Генка Петрова
Глава ХІІІ. Фармакоикономиката в практиката на реимбурсиране – Генка Петрова, Асена Стоименова
Глава ХІV. Фармакоикономиката във фармацевтичното производство – Генка Петрова, Александра Савова
Глава ХV. Приложение на фармакоикономиката в лекарствената регулация – Генка Петрова, Александра Савова, Светла Георгиева
Глава ХVІ. Изисквания и ръководства за провеждане на фармакоикономически
проучвания и анализи – Генка Петрова, Мария Димитрова
Глава ХVІІ. Фармакоикономиката в лекарствената употреба и болничната фармация – Генка Петрова, Светла Георгиева, Калина Андреевска, Даниела Грекова

ЗА ПОРЪЧКА: infopharma@infopharma-bg.net; тел. 02/963 05 44, 02/963 45 43, 0885 117 684