ANORO / АНОРО

By | януари 15, 2016

ATC code: R03AL03

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на  уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Състав: Всяка единична инхалация доставя една освободена доза (доза, която се освобождава от мундщука) 65 микрограма умеклидиниев бромид (umeclidinium bromide), еквивалентно на 55 микрограма умеклидиниум и 22 микрограма вилантерол (vilanterol) (като трифенатат). Това съответства на предварително дозирана доза от 74,2 микрограма умеклидиниев бромид, еквивалентно на 62,5 микрограма умеклидиниум и 25 микрограма вилантерол (като трифенатат). Помощни вещества: приблизително 25 mg лактоза (като монохидрат) и Магнезиев стеарат.

Показания: Поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: Препоръчителната доза е една инхалация с ANORO 55/22 микрограма веднъж дневно по едно и също време на деня всеки ден, за да се поддържа бронходилатация. Максималната доза е една инхалация с ANORO 55/22 микрограма веднъж дневно. Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти на възраст над 65 години, бъбречно увреждане,чернодробно увреждане в лека или умерена степен. Приложението на ANORO не е проучвано при пациенти с чернодробно увреждане в тежка степен и трябва да се прилага с внимание. Няма приложение на ANORO в педиатричната популация (възраст под 18 години) с показание за ХОББ.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Възможни са взаимодействия с: Бета-адренергични блокери; Метаболитни взаимодействия и взаимодействия на ниво транспортери; Други антимускаринови и симпатикомиметични лекарства; метилксантинови производни, кортикостероиди или калий-губещи диуретици; Други лекарствени продукти за лечение на ХОББ. За пълна информация прочетете КХП!

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При Астма не трябва да се прилага, тъй като не е проучен при тази пациентска популация. При парадоксален бронхоспазъм Anoro може да предизвика парадоксален бронхоспазъм, който може да е животозастрашаващ. Лечението трябва да се преустанови незабавно и при необходимост да се назначи алтернативно лечение. Anoro не е показан за лечението на остри епизоди на бронхоспазъм. В случай на влошаване на ХОББ по време на лечение с Anoro трябва да се направи преоценка на състоянието на пациента и на режима за лечение на ХОББ. Сърдечно-съдови ефекти като сърдечни аритмии, напр. предсърдно мъждене и тахикардия, могат да се наблюдават след приложение на умеклидиниум/вилантерол. Пациенти с клинично значимо неконтролирано сърдечно-съдово заболяване са изключени от клиничните проучвания, Anoro трябва да се използва с внимание при пациенти с тежко сърдечно-съдово заболяване. Поради антимускариновата си активност умеклидиниум/вилантерол трябва да се прилага с внимание при пациентисъс задръжка на урина и със закритоъгълна глаукома. При клинични проучвания с умеклидиниум/вилантерол, в препоръчителната терапевтична доза, не са наблюдавани клинично значими ефекти на хипокалиемия и върху глюкозата в плазмата. Anoro трябва да се прилага с внимание при пациенти с конвулсивни смущения или тиреотоксикоза и при пациенти, които са необичайно реактивни към бета 2-адренергични агонисти. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост (лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция) не трябва да приемат този лекарствен продукт.

Бременност, кърмене и фертилитет: Липсват данни. Кърмене Не е известно дали умеклидиниум или вилантерол се екскретират Умеклидиниум/вилантерол трябва да се използва по време на бременност и кърмене само, ако очакваната полза за майката надвишава потенциалния риск за плода. Проучвания при животни не показват ефекти на умеклидиниум или вилантерол върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини: Умеклидиниум/вилантерол не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: ANORO 55 микрограма/22 микрограма прах за инхалация, предварително дозиран в светлосив инхалатор (ELLIPTA) с червен капак на мундщука и брояч на дозите.

Притежател на разрешението за употреба: ГлаксоСмитКлайн

Начин на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание

Актуална Кратка характеристика на продукта може да намерите на http://www.gsk.bg/HaW_PH_AnoroElipta.html