DAXPAMIL DUO/ ДАКСПАМИЛ ДУО

By | април 22, 2014

ATC code: С09ВА04
По лекарско предписание

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка таблетка съдържа 4,00 mg терт-бутиламинов периндоприл (perindopril tert-butylamine), съответстващо на 3,338 mg периндоприл (perindopril) и 1,25 mg индапамид (indapamide). Помощни вещества: Хидроксипропилбетадекс; Лактоза монохидрат; Повидон K25; Силикатна Микрокристална целулоза; Колоиден хидратиран силициев диоксид; Колоиден безводен силициев диоксид; Магнезиев стеарат.

Показания: Лечение на есенциална хипертония; Дакспамил ДУО е показан при пациенти, чието кръвно налягане не може да се контролира адекватно само с периндоприл.

Дозировка и начин на приложение: Перорална употреба. Една таблетка Дакспамил ДУО дневно като еднократна доза, за предпочитане е да се приема сутрин и преди хранене. Когато е възможно, се препоръчва индивидуално титриране на дозата с компонентите. Дакспамил ДУО трябва да се използва при пациенти, чието кръвно налягане не може да се контролира адекватно с Дакспамил ДУО 2mg/0,625 mg таблетки (ако има такива). При подходящи клинични показания може да се обмисли директно преминаване от монотерапия към комбинация от периндоприл/индапамид. Пациенти в старческа възраст: Лечението трябва да започне след преценка на повлияването на кръвното налягане и бъбречната функция.

Пациенти с бъбречно увреждане: Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min) лечението е противопоказно. При пациенти с умерена форма на бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30-60 ml/min се, препоръчва лечението да започне с подходяща доза свободна комбинация. При пациенти с креатининов клирънс по-голям или равен на 60 ml/min не е необходима промяна на дозата. Обичайното медицинско проследяване трябва да включва редовно изследване на креатинина и калия.
Пациенти с чернодробно увреждане: При тежко чернодробно увреждане, лечението е противопоказано. При пациенти с умерено чернодробно увреждане не е необходима промяна на дозата.

Деца и юноши: Дакспамил ДУО не трябва да се използва при деца и юноши, тъй като ефикасността и поносимостта на периндоприл при деца и юноши, самостоятелно или в комбинация, не са установени.

Противопоказания: Свръхчувствителност активните съставки, към периндоприл или друг АСЕ инхибитор, или към други сулфонамиди, както и към някое от помощните вещества. Основно правило е този лекарствен продукт да не се комбинира с неантиаритмични средства, предизвикващи torsades de pointes; Анамнеза за ангионевротичен оток (оток на Квинке); Наследствен/идиопатичен ангионевротичен оток; Вторият и третият триместьр на бременността; Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min); Чернодробна енцефалопатия; Хипокалиемия. Поради липса на достатъчен терапевтичен опит Дакспамил ДУО не трябва да се използва при: Пациенти на диализа; Пациенти с нелекувана декомпенсирана сърдечна недостатъчност

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Бременност и кърмене: Дакспамил ДУО не се препоръчва през първия триместьр на бременността. Дакспамил ДУО е противопоказан през втория и третия триместьр на бременността. Дакспамил ДУО е противопоказан по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Дакспамил ДУО не повлиява състоянието на бдителност, но при някои пациенти могат да настъпят индивидуални реакции, свързани с понижаване на кръвното налягане, особено в началото на лечението или в комбинация с други антихипертонични средства. В резултат на това може да се наруши способността за шофиране или работа с машини.

Опаковка: Дакспамил ДУО 4 mg / 0,125 mg таблетки: Блистери съдържа 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Sandoz d.d., Словения