НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НАМАЛЕН РИСК – СЪРДЕЧНОСЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

By | октомври 27, 2022

Общ преглед

Събираните в продължение на десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания. От десетилетия основните стратегии за намаляване на вредата, свързана с цигарите, се основават на мерки за контрол на тютюна с акцент върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък от последните десетилетия1 в намаляването на процента на тютюнопушене, над 1 млрд. пълнолетни лица в света продължават да пушат.

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) разработва, оценява и предлага широка гама от иновативни бездимни изделия с потенциал за намален риск от развитие на заболявания, свързани с пушенето в сравнение с продължителното пушене на цигари. Ние наричаме тези изделия Продукти са намален риск (ПНР*).

*Продукти с намален риск (ПНР) е термин, с който ФМИ обозначава продуктите, които представляват, биха могли да представляват или имат потенциала да представляват намален риск за пушачите, които преминат на тях в сравнение с продължителното пушене. ФМИ разполага с широка гама от ПНР в различен стадий на разработване, научна оценка и търговска реализация. Тъй като при ПНР на ФМИ тютюнът не гори, те образуват много по-ниски количества вредни и потенциално вредни вещества в сравнение с цигарения дим.

Системата за нагряване на тютюн на ФМИ

Един от тези нови продукти е Системата за нагряване на тютюн (СНТ), която се предлага на 70 пазараа в основни градове или в национален мащаб.б

фигура 1

Фигура 1. Компоненти на СНТ

СНТ е съставена от три отделни компонента, които изпълняват различни функции: (i) нов патентован тютюнев стик, съдържащ специално обработен тютюнев материал, изработен от тютюнев прах, вода, глицерин, гума гуар и целулозни влакна (ii) холдър, в който се поставя тютюневият стик и който нагрява тютюна посредством електронен нагревател и (iii) зарядно, с което холдърът се зарежда след всяка употреба.

Системата за нагряване с електронен контрол не позволява да протече процес на горене. Чрез нагряване на тютюна (<350°C) без горене (>800°C) се образува аерозол, който не е следствие от горене.

Подход за оценка

Целта на ФМИ е да предложи на настоящите пълнолетни пушачи приемливи бездимни алтернативи, на които могат да преминат и които намаляват риска те да развият заболявания, свързани с пушенето в сравнение с продължителното пушене на цигари. Рисковият профил на тези продукти трябва да се доближава до този при спиране на пушене, което се определя като „златен стандарт“ за оценка на риска от Института по медицина на САЩ.3

Във ФМИ прилагаме задълбочен и систематичен подход за научна оценка на ПНР, който включва няколко етапа4. Събраните научни доказателства са от ключово значение, за да се потвърди, че даден нов тютюнев или никотинов продукт значително намалява вредата и риска от заболявания, свързани с пушенето за отделните пушачи и е от полза за цялото население, в т.ч. пушачи и непушачи, в сравнение с продължителното пушене.

Сърдечносъдови заболявания

Пушенето е водещият и обратим рисков фактор за много заболявания при човека и може да доведе до развитие или прогресия на сърдечносъдовите заболявания. Рискът може да се изрази в по-висок риск от тромбоза на стеснените съдове и увеличена степен на атеросклероза на тези съдове.5

Експертите смятат, че основната причина за заболявания, свързани с пушенето, са големият брой и високите концентрации на вредни и потенциално вредни вещества (ВПВВ) в цигарения дим6, повечето от които се отделят при горенето на тютюна.

Най-добрият начин да се намали допълнителният риск от развитие на сърдечносъдови заболявания е спирането на употребата на тютюн и никотин. За пушачите, които в противен случай биха продължили да пушат, концентрациите на ВПВВ в аерозола на СНТ са намалени със среднов около 95% в сравнение с тези в цигарения димг.8 Концентрациите на 12 токсични веществад, свързани със сърдечносъдови заболявания по-конкретно, са намалени със средно около 93% в аерозола на СНТ в сравнение с цигарения дим.9  

Проучвания in vitro

Измененията на адхезивната способност на ендотелните клетки, причинени от цигарения дим, може с времето да способстват за развитие на атеросклероза, която от своя страна е възможно да доведе до сърдечносъдови увреждания. За оценка на въздействието на СНТ върху адхезията на моноцитни клетки (MM6) към човешки коронарни артериални ендотелни клетки (HCAECs) в сравнение с цигарения димг бе приложен подходът на токсикология/биология на системите в съчетание с функционален in vitro адхезивен тест.

Нашите резултати показват, че излагането на воден екстракт от цигарен дим активира адхезията на моноцитни клетки към ендотелните клетки по механизми, които зависят от концентрацията. При еднакви концентрации с еквивалентни нива на никотин като в цигарения дим, излагането на водни екстракти от аерозола на СНТ не активира адхезия на моноцитните клетки към ендотелните клетки, като се установява видимо намаление на молекулярните изменения като генна експресия както в ендотелните, така и в моноцитните клетки. Клетъчната адхезия заедно с молекулярните изменения и в двата вида клетки при излагане на аерозол от СНТ дава сходен ефект с този при цигарите, само когато концентрациите на СНТ се увеличат от 10 до 20 пъти.е,10

Проучвания in vivo

Беше проведено 8-месечно проучване за оценка на развитието, прогресията и обратимостта на атеросклерозата при мишки с недостиг на аполипопротеин Е (Apoe-/-), изложени на аерозол от СНТ в сравнение с цигарен димг. Наред с хроничното излагане изследвахме преустановяването на излагане и преминаването на СНТ след двумесечно излагане на цигарен дим. Последствията от излагането бяха проучени чрез физиология и хистология в комбинация с транскриптомика, липидомика и протеомика.

Морфометрията на аортната арка (Фигура 2) разкри очаквано и прогресивно увеличение на плаката във всички групи за 8-месечната продължителност на експеримента. Излагането на цигарен дим ускори атеросклеротичната прогресия (увеличения на аортната плака и обем) с нарастване на възрастта. Продължителното излагане на аерозол от СНТ (с никотинови концентрации, съответстващи на тези в цигарения дим) от друга страна не увеличава  атеросклеротичната прогресия в сравнение с животните, изложени на чист въздух (контролна група). Проучването също така показва, че преминаването от излагане на цигарен дим към излагане на чист въздух и преминаването от излагане на цигарен дим на излагане на СНТ води до частично връщане към нивата при излагане на въздух. 11

фигура 1

Фигура 2. Измервания на атеросклеротична плака

Анализът по метода токсикология на системи показва, че цигареният дим има значително въздействие върху експресията на гените, които участват в мускулната функция и структурата на сърцето, възпалителната реакция и евентуално сърдечносъдовите заболявания. За разлика от цигарения дим, аерозолът от СНТ има намалено въздействие върху сърдечната генна експресия на мишките в сравнение с цигарения дим.12

Минималният ефект на продължителното излагане на аерозол от СНТ върху развитието на сърдечносъдови заболявания е потвърден от второ проучване, в което се изследва въздействието на аерозола от различни ПНР в сравнение с цигарения димг върху сърдечносъдовата и дихателната система на Apoe-/- мишки за период от 6 месеца.13

Клинични проучвания

Поредица от рандомизирани клинични проучвания показват, че петнадесет биомаркери за излагане на ВПВВ намаляват значително при пушачи, които преминават напълно на СНТ, след 5 дни. Тези изменения остават до голяма степен устойчиви в амбулаторна среда за период от 3 месеца при пушачи от Япония и САЩ, преминали на СНТ.14,15

С цел да се оцени дали намаленото излагане може да доведе до намален риск от развитие на сърдечносъдови заболявания, беше проведено проучване с 984 пълнолетни пушачи от САЩ, в което бе изследвано дали в биомаркерите за потенциална вреда, отразяващи механизмите за развитие на заболявания, свързани с пушенетоЖ, настъпват благоприятни изменения, когато пушачите преминат на СНТ. За всички биомаркери се отчитат благоприятни изменения в същата посока като при спиране на пушенето и се наблюдават подобрения на биологичните ефекти при пушачи, които употребяват предимно СНТ в сравнение с тези, които продължават да пушат цигари при сходни концентрации на никотин и за двете групи.16

а. Статус към септември 2022 г.
б. Предлага се с марка IQOS.
в. Средни намаления на концентрациите на голям брой вредни вещества, включени в списъците на водещи здравни организации. Изчисленията на намалението на включват никотин.
г. От референтна цигара (наричана 3R4F), предоставена от Университета на Кентъки.
д. Акролеин, арсеник, бенз[а]антрацен, бензен, бензо[б]флуорантен, бензо[к]флуорантен, хризен, кобалт, циановодород, олово, фенол, пропионалдехид.
е. Съответно за модалности на пряко и непряко излагане на въздух
ж. Включително HDL-C, sICAM-1, 11-DTX-B2, 8-epi-PGF2α, COHb, които отразяват механизмите за развитие на сърдечносъдови заболявания.

Източници

 1. Ng, M, et al. Smoking prevalence and cigarette consumption in 187 countries, 1980-2012. JAMA. 2014; 311: 183–192.
 2. World Health Organization. WHO Report on the global tobacco epidemic, 2015.
 3. Institute of Medicine (2012) Scientific standards for studies on modified risk tobacco products (The National Academies Press: Washington, DC).
 4. Smith, M. et al. (2016). Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2. Part 1: Description of the system and the scientific assessment program. Regul Toxicol Pharm. doi:10.1016/j.yrtph.2016.07.006
 5. Burns DM. Epidemiology of smoking-induced cardiovascular disease. Prog. Cardiovasc. Dis. 46(1), 11–29 (2003)
 6. NICE Public Health Guidance: Tobacco: Harm Reduction Approaches to Smoking (2013)
 7. McGrath, T.E et al. (2007) Formation of polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Tobacco: the “Link” between Low Temperature Residual Solid and PAH Formation, Food and Chemical Toxicology, 45,6,1039-1050
 8. Nordlund, M., et al., Scientific substantiation of the absence of combustion and no smoke formation in the Electrically Heated Tobacco Product (EHTP), version 1.0. Scientific substantiation report dated January 21, 2019, Philip Morris Products S.A. 2019.
 9. Philip Morris Products S.A. Modified Risk Tobacco Product (MRTP) Applications; U.S. Food and Drug Administration. September 21, 2018 Amendment: 93 HPHCs. https://www.fda.gov/tobacco-products/advertising-and-promotion/philip-morris-products-sa-modified-risk-tobacco-product-mrtp-applications#7
 10. Poussin et al. Systems toxicology-based assessment of the candidate modified risk tobacco product THS2.2 for the adhesion of monocytic cells to human coronary arterial endothelial cells. Toxicology 2016; 73–86. doi:10.1016/j.tox.2015.11.007
 11. Phillips, B., et al. (2015). „An 8-month systems toxicology inhalation/cessation study inApoe−/− mice to investigate cardiovascular and respiratory exposure effects of a candidate modified risk tobacco product, THS 2.2, compared with conventional cigarettes.“ Toxicological Sciences 149(2): 411-432. doi: 10.1093/toxsci/kfv243
 12. Szostak, J.; et al. Aerosol from Tobacco Heating System 2.2 has reduced impact on mouse heart gene expression compared with cigarette smoke. (2017) Food and Chemical Toxicology. 101, 157-167. doi: 10.1016/j.fct.2017.01.013
 13. Phillips, B. et al. A six-month systems toxicology inhalation/cessation study in ApoE−/− mice to investigate cardiovascular and respiratory exposure effects of modified risk tobacco products, CHTP 1.2 and THS 2.2, compared with conventional cigarettes. (2019) Food and Chemical Toxicology. 126, 113-141. doi: 10.1016/j.fct.2019.02.008
 14. Lüdicke F, et al. Effects of switching to the Tobacco Heating System 2.2 menthol, smoking abstinence, or continued cigarette smoking on biomarkers of exposure: a randomized, controlled, open-label, multicenter study in sequential confinement and ambulatory settings (part 1). Nicotine Tob Res 2017;20: 161–72. doi: 10.1093/ntr/ntw287
 15. Haziza C, et al. Reduction in exposure to selected harmful and potentially harmful constituents approaching those observed upon smoking abstinence in smokers switching to the menthol Tobacco Heating System 2.2 for three months (part 1). Nicotine Tob Res2019 Feb 5. doi: 10.1093/ntr/ntz013
 16. Lüdicke F, et al. Effects of Switching to a Heat-Not-Burn Tobacco Product on Biologically-Relevant Biomarkers to assess a Candidate Modified Risk Tobacco Product: A Randomized Trial (2019) Cancer Epidemiol Biomarkers. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-18-0915

 

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.