TELMIMED PLUS/ ТЕЛМИМЕД ПЛЮС

By | април 11, 2014

ATC code: C09DA07
По лекарско предписание

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба

Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan) и 12.5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Манитол Е421; Повидон К25 Е1201; Кросповидон Е1202; Магнезиев стеарат Е572; Меглумин; Нартиев хидроксид; Лактоза монохидрат 49.8 mg; Микрокристална целулоза Е460; Хипромелоза (хидрокси-пропилметилцелулоза) Е464; Натриев нишестен гликолат (тип А); Червен железен оксид Е172.

Показания: Лечение на есенциална хипертония. Комбинираният лекарствен продукт Телмимед Плюс е с фиксирани дози (80 mg телмисартан/12,5 mg хидрохлоротиазид) е показан за лечение на възрастни, чието кръвно налягане не е контролирано адекватно само с телмисартан .

Дозировка и начин на приложение: Възрастни: Телмимед Плюс се приема от пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано при прием само на телмисартан. Преди да се премине към този комбиниран лекарствен продукт с фиксирани дози е необходимо поотделно да се титрират дозите на всеки от двата компонента. При подходящи клинични показания може директно да се премине от монотерапията към прием на комбинирания лекарствен продукт.
Телмимед Плюс 80 mg/12.5 mg трябва да се прилага един път дневно при пациенти, чието кръвно налягане не е адекватно контролирано при самостоятелно прилагане на телмисартан 80 mg.
Пациенти с бъбречно увреждане: Препоръчва се периодично проследяване на бъбречните функции.
Пациенти с чернодробно увреждане: При пациенти с леко до средно чернодробно уреждане дозировката не трябва да надвишава Телмимед Плюс 40 mg/12.5 mg веднъж дневно. Телмимед Плюс не е показан за лечение на пациенти с тежки чернодробни нарушения. Тиазидите трябва да се използват предпазливо при пациенти с нарушени чернодробни функции.
Пациенти в напреднала възраст: Не е необходимо коригиране на дозата.
Педиатрична популация: Не е установена безопасността и ефикасността на Телмимед Плюс при деца и юноши на възраст под 18 години.
Начин на приложение: Таблетките Телмимед Плюс са предназначени за перорално приложение веднъж дневно и трябва да се приемат с течност, с или без храна. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети преди боравене или приложение на лекарствения продукт. Телмимед Плюс трябва да се съхранява в запечатания блистер, поради хигроскопичните свойства на таблетките. Таблетките трябва да се изваждат от блистера непосредствено преди употреба.

Противопоказания: Свръхчувствителност към лекарственото вещество или към помощните вещества. Свръхчувствителност към други субстанции производни на сулфонамиди (тъй като лекарственият продукт хидрохлоротиазид е сулфонамидно производно); Второ и трето тримесечие на бременността; Холестаза и обструктивни нарушения на жлъчните пътища; Тежко чернодробно увреждане; Тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min); Рефрактерна хипокалиемия, хиперкалциемия.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба и Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Не се препоръчва употребата на ангиотензин II рецепторни антагонисти през първия триместър на бременността. Употребата на ангиотензин II рецепторни антагонисти е противопоказана през втория и третия триместьр на бременността.
Тъй като няма данни относно употребата на Телмимед Плюс в периода на кърмене, Телмимед Плюс не се препоръчва, а се предпочитат алтернативни лечения с по-добре установен профил на безопасност в периода на кърмене, особено при кърмене на новородено или преждевременно родено дете.

Ефекти върху способността за шофиране и работя с машини: Когато се шофира или работи с машини, трябва да се вземе под внимание, че при антихипертензивна терапия, макар и рядко, могат да се проявят замайване или сънливост.

Опаковка: Телмисатран Хидрохлоротиазид таблетки са опаковани в Алуминий/алуминий блистери x 28 таблетки в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: МЕДИКА АД

ТЪРСЕТЕ В АПТЕКИТЕ