НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ

By | май 23, 2014

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ

В сила от 10.11.2011 г., Приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г., Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011 г.

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
(2) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци съгласно приложенията към чл. 3.
Чл. 2. С наредбата се определят условията и редът за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци.

Раздел II
Списъци с наркотични вещества

Чл. 3. Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва:

  1. Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1;
  2. Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 2;
  3. Списък III – Рискови вещества съгласно приложение № 3.

Чл. 4. (1) Списъците по чл. 3 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и/или систематичното им наименование съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).
(2) Списъците съдържат и други наименования на веществата: непатентни, тривиални, акроними, кодови.
……………………….

Може да изтеглите PDF на цялата наредба и приложенията.