NNT

By | юли 3, 2023

NNT – Показател, използван в рандомизираните, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания. Означава Number needed to treat (NNT) или на български – „брой, необходим за лекуване“. В медицинската литература се употребява английското съкращение NNT.

NNT за дадено лекарство е броят хора, които трябва да използват лекарството, за да има полза само за 1 от тях. NNT се движи между 1 и безкрайност. Идеалната стойност на NNT e 1, което означава, че абсолютно всеки, който използва лекарството, ще има търсената полза от него. Но в реалността стойностите на NNT варират в широки граници, което зависи от вида на лекарството и заболяването, за което то е предназначено. Колкото по-висока стойност има NNT, толкова по-ниска е ефективността на лекарството.

Например, ако NNT е 10, това означава, че 10 човека трябва да приемат лекарството, за да има полза само за 1 от тях. Останалите 9 няма да спечелят нищо от лечението като дори може да имат странични ефекти. И проблемът е, че няма как предварително да се знае точно кой от тези 10 човека ще има полза – т.е. трябва да се лекуват всички 10, за да има полза само за 1 от тях.

Стойностите на NNT показват колко ефективно е дадено лекарство за определено заболяване, в определен контекст. NNT позволява да се вземат правилните решения, включително икономически, например за реимбурсацията на дадено лекарство от държавата.

NNT може да се изчисли само за лекарства, които са преминали рандомизирани, плацебо-контролирани, двойно-слепи проучвания.

Използва се формулата:

NNT =  __    1__       

                    ARR

където ARR (Absolute Risk Reduction) е разликата в резултатите, получени от групата с активно лекарство и групата с плацебо.

Изчисляването на NNT може да се разбере най-лесно чрез следния пример:

Резултатите показват, че ново лекарство за дадено заболяване е ефективно при 15% от лекуваните пациенти, а плацебото е ефективно само при 5% от хората в другата група. Разликата между двата резултата е 15%-5% = 10%, което е Absolute Risk Reduction.

Съответно NNT е 1/10% = 10. Това означава, че трябва да се лекуват 10 пациенти с това ново лекарство, за да има полза само за 1 от тях. Останалите 9 няма да имат полза от лечението.

NNT не може да се изчисли, ако няма 2 получени резултата – един от група с активно лечение и втори от група с плацебо.

Как трябва да се интерпретират резултатите?

Коя стойност на NNT показва ефективно лекарство и коя – безполезно? Отговорът е – зависи… Зависи от много неща като например вид и тежест на заболяването, начин и честота на приложение на лекарство, цена на лекарството и не на последно място – наличие на странични ефекти. В едни случаи NNT стойност 20 може да е чудесна, а в други – напълно незадоволителна.

Подобни изчисления може да се приложат и за определяне честотата на страничните ефекти на дадено лекарство. В този случаи се определя показател, наречен Number needed to harm (NNH) – „брой, необходим да навреди“, т.е. колко пациенти трябва да приемат дадено лекарството, за да се прояви даден страничен ефект при 1 от тях.