Tag Archives: Sambucus nigra L.

ЧЕРЕН ДЪРВЕСЕН БЪЗ

Наименование на латински: Sambucus nigra L. (Sambucus vulgaris Lam.) Семейство: Caprifoliaceae – Бъзови Български народни наименования: бозик, бойзан, бузе, бъз, бъзлян, бъзовина, дренбъз, дървесен бъз, свирчина, свирчичина, свирчовина, свирчок, сурчумина, трънбъз, черен бъз Народни наименования в други страни: бузина черная, самбук (р), common elder (e), Gemeiner Holunder, Schwarzer Holunder (d), sureau commun, s. noir (f)… Read More »