Антимикробна резистентност (АМР)

By | ноември 21, 2019

Антимикробната резистентност (АМР) — или резистентността, която микробите развиват към антимикробните лекарствени средства, които преди са действали ефективно върху тях — представлява все по-нарастваща заплаха за здравето в световен мащаб.

Според данни на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията тя е причина за 33000 смъртни случая ежегодно в ЕС/ЕИП, главно поради инфекции, развити  в болници и други лечебни заведения. Според подхода „Едно здраве“ на Световната здравна организация, който взема предвид здравето на хората, животните и околната среда, необходим е интегриран подход към антимикробните средства.

Справянето с АМР е сложна задача. Прилагането на практика на подходящи мерки за профилактика и контрол на инфекциите е предизвикателство (включително практики като обикновеното измиване на ръце). Трудно е също така да се постигне по-умерена употреба на прилаганите понастоящем антимикробни средства (за лечението на хора и животни ), което означава използването на правилния медикамент само когато е необходимо. И на последно място, от дълго време не са открити нови класове антибиотици.

В Европейския съюз хуманното здравеопазване е от компетентността на държавите членки. Членове 6 и 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз възлагат на ЕС правото да подкрепя, да координира и допълва действията и да насърчава сътрудничеството между държавите членки за опазване и подобряване на човешкото здраве. Правото на ЕС признава антимикробната резистентност за сериозна трансгранична заплаха за здравето, във връзка с която са необходими действия от страна на ЕС. Освен това Комисията разполага изрично  с правото да предприема действия, свързани с проблеми от областта на ветеринарната медицина, безопасността на храните и научните изследвания, всички от които са свързани с проблема за АМР.

В прикачения файл може да прочетете за Предизвикателството „резистентност към антимикробни средства“ — постигнат е напредък в сектора на животновъдството, но ЕС все още няма решение на тази здравна заплаха. 

Докладът разглежда и проблема при хората, а именно….

  • Какво представлява антимикробната резистентност
  • Защо справянето  с АМР е трудно
  • Глобални действия за борба с антимикробната резистентност
  • Действия на ЕС за справяне с антимикробната резистентност