KUVAN / KУВАН

By | април 11, 2014

ATC code: A16AX07
По лекарско предписание

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка разтворима таблетка съдържа 100 mg сапроптерин дихидрохлорид (еквивалентни на 77 mg сапроптерин). Помощни вещества: Манитол E421; Калциев хидрогенфосфат, безводен; Кросповидон тип A; Аскорбинова киселина E300; Натриев стеарилфумарат; Рибофлавин E101.

Показания: Kuvan е предназначен за лечение на хиперфенилаланинемия (ХФА) при възрастни и деца на възраст най-малко 4 години с фенилкетонурия (ФКУ), които са показали отговор на терапията. Kuvan e предназначен също за лечение на хиперфенилаланинемия (ХФА) при възрастни и деца с тетрахидробиоптеринов (ВН4) дефицит, които са показали отговор на терапията.

Дозировка и начин на приложение: Терапията с Kuvan трябва да се започне и да се следи от лекар с достатъчно опит в лечението на ФКУ и BH4 дефицит. Kuvan трябва да се приема с храната като еднократна дневна доза, по едно и също време всеки ден, за предпочитане сутрин. Необходимо е да се следи активно за приема на фенилаланин и на общото количество белтъци с храната, докато пациентите приемат Kuvan, с оглед осигуряване на адекватен контрол на фенилаланиновите нива в кръвта и на хранителния баланс. Тъй като хиперфенилаланинемията (ХФА) вследствие на дефицит на ФКУ или BH4 е хронично състояние, след доказването на отговор Kuvan е предназначен за продължителна употреба. Съществуват обаче твърде малко данни за продължителна употреба на Kuvan.
Дозировка: Kuvan се предлага под формата на разтворими таблетки от 100 mg. Изчислената дневна доза на базата на телесното тегло трябва да се закръгли до най-близките 100 mg и да се приложи съответния брой таблетки. Например при изчислена доза от 401 до 450 mg закръглянето трябва да бъде до 400 mg и да се приемат 4 таблетки за всяка доза. Изчислена доза от 451 mg до 499 mg трябва да се закръгли на 500 mg и с всяка доза да се приемат 5 таблетки.
ФКУ: Началната доза на Kuvan при възрастни и деца с ФКУ е 10 mg/kg телесно тегло веднъж дневно. Дозата се адаптира обикновено между 5 и 20 mg/kg/дневно, за постигане и поддържане на съответни нива на фенилаланина в кръвта съгласно предварително зададените от лекаря стойности.
BH4 дефицит: Началната доза на Kuvan при възрастни и деца с BH4 дефицит е 2 до 5 mg/kg телесно тегло веднъж дневно. Дозите могат да бъдат променяни до 20 mg/kg/дневно. Може да се наложи разделяне на цялата дневна доза на 2 или 3 приема в рамките на деня за оптимизиране на терапевтичния ефект.
Определяне на отговора: От изключително значение е възможно най-ранното начало на терапията с Kuvan с оглед предотвратяване на появата на необратими клинични прояви на неврологични смущения при децата и когнитивни дефицити и психиатрични нарушения при възрастните пациенти, поради трайно повишените нива на фенилаланина в кръвта.
Отговорът на терапията се определя чрез намаляване на нивото на фенилаланина в кръвта след терапия с Kuvan. Изследванията на фенилаланиновите нива в кръвта трябва да се проведат преди започване на терапията и една седмица след лечение с Kuvan при препоръчваната начална доза. Ако се наблюдава незадоволително намаляване на нивата на фенилаланина в кръвта, дозата на Kuvan може да бъде увеличавана всяка седмица до максимум 20 mg/kg/дневно с продължаващо ежеседмично изследване на нивата на фенилаланина в кръвта за период от един месец. През цялото време приемът на фенилаланин с храната трябва да се задържа на постоянно ниво.
Като задоволителен се определя отговор, който води до ≥ 30% намаление на нивото на фенилаланина в кръвта или до достигане на терапевтичните цели за нивото на фенилаланина в кръвта, зададени за отделния пациент от лекуващия лекар. Пациентите, които не успяват да достигнат това ниво на отговор в рамките на описания едномесечен пробен период, трябва да се смятат за неповлияващи се от лечението и не трябва да бъдат лекувани с Kuvan. След установяване на отговор към Kuvan дозата може да се адаптира в рамките на 5 до 20 mg/kg/дневно в зависимост от отговора към терапията. Препоръчва се изследване нивата на фенилаланина и тирозина в кръвта една или две седмици след всяка промяна на дозата и честото им проследяване след това. Пациентите на терапия с Kuvan трябва да спазват диета с ограничен прием на фенилаланин и да се подлагат на периодична оценка на клиничното им състояние (напр. проследяване на кръвните нива на фенилаланина и тирозина, прием на хранителни вещества и психомоторно развитие).
Начин на приложение: Таблетките трябва да се приемат като еднократна дневна доза с храната, с цел подобряване на абсорбцията и по едно и също време на денонощието, за предпочитане сутрин. Указаният брой таблетки трябва да се поставят в чаша с вода и да се разбъркат до пълното им разтваряне. Pазтворът трябва да бъде погълнат в рамките на 15 – 20 минути.
За дози под 100 mg, една таблетка трябва да се разтвори в 100 ml вода и да се приложи обема разтвор, който съответства на предписаната доза. Необходимо е да се използва точно измерващо средство с подходящо градуиране, за да се приложи съответния обем от разтвора.
Възрастни: Таблетките трябва да се поставят в стъклена или порцеланова чаша със 120 до 240 ml вода и да се разбъркват, докато се разтворят.
Педиатрична популация: Таблетките трябва да се поставят в стъклена или порцеланова чаша с не повече от 120 ml вода и да се разбъркват, докато се разтворят.
Промяна на дозата: Терапията с Kuvan може да доведе до намаляване на фенилаланиновите нива в кръвта под желаните терапевтични стойности. Може да се наложи промяна в дозата на сапроптерина или количеството фенилаланин, приеман с храната, с цел достигане и поддържане на нива на фенилаланина в кръвта в рамките на желаните терапевтични стойности. Нивата на фенилаланина и тирозина в кръвта трябва да се изследват, особено при децата, една до две седмици след всяка промяна в дозата и след това често да се проследяват под ръководството на лекуващия лекар. Ако по време на терапията с Kuvan се наблюдава недостатъчен контрол на нивата на фенилаланина в кръвта, трябва да се преразгледа как пациентът спазва предписаното лечение и диета преди промяна в дозата на Kuvan. Прекратяване на терапията с Kuvan трябва да става само под лекарско наблюдение. Може да се наложи по-често проследяване, тъй като е възможно да се повишат нивата на фенилаланина в кръвта. Може да се наложи промяна в хранителния режим с цел задържане нивата на фенилаланина в кръвта в желаните терапевтични граници.
Специални групи пациенти: Kuvan не е проучван специално при деца под 4-годишна възраст. Липсват данни за безопасността и ефикасността на Kuvan при пациенти над 65-годишна възраст. Да се подхожда внимателно при предписване на препарата на пациенти в старческа възраст.  Липсват данни за безопасността и ефикасността на Kuvan при пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност. Да се подхожда внимателно при предписване на препарата на такива пациенти.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Пациентите на терапия с Kuvan трябва да спазват диета с ограничен прием на фенилаланин и да преминават през периодична оценка на клиничното им състояние (напр. проследяване на кръвните нива на фенилаланина и тирозина, прием на хранителни вещества и психомоторно развитие). Продължителната или повтаряща се дисфункция на метаболитния път фенилаланин-тирозин-дихидрокси-L-фенилаланин (DOPA) може да доведе до недостатъчен синтез на белтъци и невротрансмитери в организма. Продължителната експозиция на ниски нива на фенилаланин и тирозин в кръвта в кърмаческа възраст се свързва с нарушения в развитието на нервната система. Необходима е активна намеса за поддържане на приема на фенилаланин и на протеини с храната по време на терапията с Kuvan с оглед осигуряване на адекватен контрол на кръвните нива на фенилаланина и тирозина и хранителния баланс. По време на заболяване се препоръчва консултация с лекар, тъй като нивото на фенилаланина в кръвта може да се повиши. Информацията относно дълготрайното приложение на Kuvan е ограничена. Препоръчва се внимателно прилагане на сапроптерин при пациенти с предразположение към гърчове. При такива пациенти се съобщава за гърчове и изостряне на гърчовата симптоматика. Сапроптерин трябва да се прилага внимателно при пациенти, които получават едновременна терапия с леводопа, тъй като комбинираната терапия със сапроптерин може да доведе до повишена възбудимост и раздразнителност.
Специални групи пациенти: Kuvan не е проучван специално при деца под 4-годишна възраст.  Липсват данни за безопасността и ефикасността на Kuvan при пациенти над 65-годишна възраст. Да се предписва с повишено внимание на пациенти в старческа възраст. Липсват данни за безопасността и ефикасността на Kuvan при пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействията. Въпреки че не са правени проучвания за ефекта от едновременното въвеждане на инхибитори на дихидрофолатредуктазата (напр. метотрексат, триметоприм), съществува вероятност тези препарати да окажат влияние върху метаболизма на BH4. Препоръчва се внимание при прилагане на Kuvan едновременно с тези препарати. BH4 е кофактор на синтетазата на азотния оксид. Препоръчва се внимателно прилагане на Kuvan едновременно с препарати, които предизвикват вазодилатация, включително и тези с локално приложение, посредством повлияване на метаболизма или действието на азотния оксид (NO), включително класически NO-донори (напр. глицерил тринитрат (GTN), изосорбид динитрат (ISDN), нитропрусид натрий (SNP), молсидомин, инхибитори на фосфодиестеразата тип 5 (PDE-5) и миноксидил.  Kuvan трябва да се прилага внимателно при пациенти, които се лекуват с леводопа.При пациенти с BH4 дефицит са наблюдавани гърчове, изостряне на гърчовата симптоматика, повишена възбудимост и раздразнителност при едновременно приложение на леводопа и сапроптерин.

Фертилитет, бременност и кърмене: За Kuvan няма клинични данни. Към прилагане на Kuvan трябва да се прибягва само ако строгият контрол на диетата не води до достатъчно намаляване на нивата на фенилаланина в кръвта. На бременни жени трябва да се предписва с повишено внимание.  Не е известно дали сапроптерин или неговите метаболити се екскретират в кърмата. Kuvan не трябва да се прилага по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Полиетиленова (HDPE) бутилка с висока плътност и с капачка, защитена срещу отваряне от деца. Бутилките са запечатани с алуминиева обкатка. Всяка бутилка Kuvan съдържа малка пластмасова капсула със сушител (силикагел). Всяка бутилка съдържа 30, 120 или 240 таблетки. 1 бутилка в картонена опаковка. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Merck Serono Europe Limited, UK