Промени в Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

By | август 22, 2022

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 24 и 79 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г., бр. 2 от 2021 г.)

  • 1. В чл. 1, ал. 2 след думата „автомат“ се поставя запетая и се добавя „разположен в приемното помещение,“.
  • 2. В чл. 3 се създава ал. 4:

„(4) Аптеката поддържа аптечен софтуер, осигуряващ нормалното функциониране на процеса по отпускане на лекарствени продукти, включително и на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.“

  • 3. В чл. 9, ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „6“.
  • 4. В чл. 19 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след числото „219“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „и студенти, преминаващи изискуемия стаж по реда на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ и Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ……“.

Министър: Асена Сербезова

ДВ, брой: 64, от дата 9.8.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА