Промени в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

By | юли 16, 2022

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г. и бр. 37, 47 и 94 от 2021 г.)

 • 1. В чл. 15 думите „кодеин и фенобарбитал“ се заменят с „кодеин, фенобарбитал и трамадол“.
 • 2. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1.
 2. Създава се ал. 2:

„(2) При приемане на лекарствен лист в електронна форма магистър-фармацевтът съставя чрез специализиран софтуер втори електронен екземпляр на подписания по чл. 30а, ал. 3 лекарствен лист под същия номер с добавена в края на номера буква „А“, който не съдържа подпис на лекуващ лекар и началник на отделение. Вторият електронен екземпляр трябва да съдържа всички други реквизити, подпис на магистър-фармацевта, както и на лицата, предали и приели лекарствените продукти.“

 • 3. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Двата екземпляра на лекарствения лист в съвкупност, независимо дали са съставени на хартиен носител, и/или в електронна форма, съставляват лекарствен лист съгласно приложение № 5а.“

 1. В ал. 4 се създава изречение второ: „При осигурена техническа възможност журналът може да се съставя в електронна форма.“
 • 4. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Когато лицето по чл. 4 се намира извън лечебното заведение, предписването на лекарствен продукт по чл. 6 може да се извършва на хартиен носител.“
 2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Предписването на лекарствени продукти, класифицирани във фармакологична група „Антибактериални лекарствени продукти за системна употреба“, съгласно анатомо-терапевтично-химичната класификация в съответствие с изискванията на Световната здравна организация се извършва само с електронно предписание.“

 1. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
 • 5. Параграф 3а от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

 • 6. Параграф 4 влиза в сила от 1.11.2022 г. Министерството на здравеопазването създава техническите условия за изпълнение на § 4 в срока по изречение първо.
 • 7. Параграф 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол (обн., ДВ, бр. 49 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2010 г., бр. 37 и 104 от 2013 г., бр. 68 от 2014 г., бр. 68 и 90 от 2019 г. и бр. 94 от 2021 г.) се отменя.

Министър: Асена Сербезова

4150

ДВ, брой: 53, от дата 8.7.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА