Изменение на Наредба №4 от 4 март 2009 г

By | август 29, 2019

Уважаеми колеги,
Във връзка с промените в НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и по-конкретно промените в чл. 15, а именно: 

Чл. 15. (Доп. – ДВ, бр. 81 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2019 г., в сила от 27.08.2019 г.) Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин и фенобарбитал в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества, се предписват на обикновена рецептурна бланка за еднократно отпускане и в количества, съобразени с дневната дозировка, за не повече от 30 дни.

От текста е отпаднало изключението за всички лекарствени продукти, съдържащи Tramadol в комбинация с други ЛП.

Към момента в България лекарствата с Tramadol и Paracetamol в комбинация са следните: Paratramol, Tramadol Combo, Doreta, Doreta SR

Промяната в Наредбата автоматично означава, че посочените лекарствени продукти трябва да се изписват и отпускат на специална рецептурна бланка в съответствие със Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Изтеглете на ПДФ промените в наредбата, от ДВ 68/27.08.2019