OLOVISION / ОЛОВИЖЪН

By | април 23, 2019

AТС код: S01GX09

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Един ml от разтвора съдържа 1 mg олопатадин /olopatadine/ (като хидрохлорид). Една капка от разтвора (около 30 ml) съдържа приблизително 0,03 mg олопатадин (като хидрохлорид). Помощни вещества: Бензалкониев хлорид 0,1 mg/ml, Динатриев фосфат дихидрат (Е339), Натриев хлорид, Хлороводородна киселина (Е507) и/или Натриев хидроксид (за корекция на рН), Вода за инжекции.

Показания: ОлоВижън 1 mg/ml капки за очи, разтвор е предназначен за лечение на очните признаци и симптоми на сезонен алергичен конюнктивит.

Дозировка и начин на приложение: Само за очно приложение. Дозата е една капка ОлоВижън в конюнктивния сак на засегнатото око (очи) два пъти дневно (през интервал от 8 часа). Лечението може да продължи до четири месеца, ако е необходимо. Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст. Не е необходимо коригиране на дозата при чернодробно или бъбречно увреждане. ОлоВижън може да се използва при педиатрични пациенти на възраст над три години, като се прилага същата доза, както при възрастни. Безопасността и ефикасността на олопатадин при деца на възраст под 3 години не е установена. В случай на съпътстваща терапия с други лекарствени продукти за локално приложение в окото, трябва да се спазва интервал от пет минути между отделните накапвания. Очните мази трябва да се прилагат последни.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Олопатадин е антиалергичен/ антихистаминов лекарствен продукт и независимо от това, че се прилага локално, се абсорбира и системно. Ако се появят някакви симптоми на сериозни реакции или свръхчувствителност, лечението трябва незабавно да се преустанови. ОлоВижън съдържа бензалкониев хлорид, който може да предизвика дразнене в окото. Съобщава се също, че бензалкониевият хлорид причинява точковидна и/или токсична язвена кератопатия. Изисква се специално наблюдение при честа или продължителна употреба при пациенти със сухота в окото, или при състояния на проблемна роговица. Контактни лещи: Известно е, че бензалкониевият хлорид предизвиква промяна в цвета на меките контактни лещи. Да се избягва контакт с меки контактни лещи. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да свалят контактните лещи преди приложение на капките за очи и да изчакат най-малко 15 минути след накапването, преди да поставят контактните си лещи обратно в очите.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са провеждани проучвания за взаимодействия с други лекарствени продукти. In vitro проучванията показват, че олопатадин не пречи на метаболитните процеси, в които участват цитохром Р450 изоензимите 1А2, 2С8, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1 и ЗА4. Тези резултати показват, че олопатадин вероятно няма да повлияе на метаболитните процеси с други едновременно прилагани активни вещества.

Фертилитет, бременност и кърмене: Олопатадин не се препоръчва по време на бременност и кърмене, и при жени с детероден потенциал, които не използват контрацепция.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: ОлоВижън не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Бели бутилки от полиетилен с ниска плътност (LDPE) с обем 5 ml в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Антибиотик-Разград АД