Author Archives: Infopharma_admin

НОВИ АТЦ КОДОВЕ ОТ 2021 г.

Нови АТЦ кодове през 2021

ATC code ATC level name
A03AX15 menthae piperitae aetheroleum
A05BA09 metadoxine
A06AX08 tenapanor
A10BD26 metformin and lobeglitazone
A10BG04 lobeglitazone
A10BH08 teneligliptin
A10BJ07 beinaglutide
A10BK07 luseogliflozin
A16AX16 givosiran
A16AX17 triheptanoin
A16AX18 lumasiran
A16AX30 sodium benzoate and sodium phenylacetate
B03AD05 ferrous gluconate
B05XA18 zinc sulfate
B06AX02 betibeglogene autotemcel
C01DX22 vericiguat
C09BX05 ramipril and bisoprolol
C10AX16 inclisiran
C10BA10 bempedoic acid and ezetimibe
C10BX18 atorvastatin, amlodipine and ramipril
D01BA03 fosravuconazole
D05AX55 tazarotene and ulobetasol
D06BX03 tirbanibulin
D10AF07 minocycline
D11AH07 tralokinumab
D11AX26 caffeine
G02CX05 bremelanotide
G03AA18 drospirenone and estetrol
H01AC07 somapacitan
H01CC54 relugolix, estradiol and norethisterone
H02CA03 ketoconazole
H05AA04 abaloparatide
H05BX05 calcifediol
J01DH56 imipenem, cilastatin and relebactam
J01DI04 cefiderocol
J01MA24 levonadifloxacin
J01MA25 lascufloxacin
J04AK08 pretomanid
J05AJ04 cabotegravir
J05AX28 bulevirtide
J05AX29 fostemsavir
J07BB04 influenza, virus like particles
J07BX02 ebola vaccines
L01EE04 selumetinib
L01EH03 tucatinib
L01EL03 zanubrutinib
L01EM04 duvelisib
L01EX15 pexidartinib
L01EX16 erdafitinib
L01EX17 capmatinib
L01EX18 avapritinib
L01EX19 ripretinib
L01EX20 pemigatinib
L01EX21 tepotinib
L01XC34 moxetumomab pasudotox
L01XC35 tafasitamab
L01XC36 enfortumab vedotin
L01XC37 polatuzumab vedotin
L01XC38 isatuximab
L01XC39 belantamab mafodotin
L01XC40 dostarlimab
L01XC41 trastuzumab deruxtecan
L01XK05 veliparib
L01XX69 lurbinectedin
L01XX70 axicabtagene ciloleucel
L01XX71 tisagenlecleucel
L01XY02 pertuzumab and trastuzumab
L04AA45 filgotinib
L04AA46 itacitinib
L04AA47 inebilizumab
L04AC19 satralizumab
M02AA29 esflurbiprofen
M09AX08 golodirsen
M09AX09 onasemnogene abeparvovec
M09AX10 risdiplam
M09AX11 palovarotene
N01BB59 bupivacaine and meloxicam
N02AA11 oxymorphone
N02BG11 mirogabalin
N03AX25 cenobamate
N03AX26 fenfluramine
N04CX01 istradefyllin
N05CD15 nimetazepam
R01AD59 mometasone, combinations
R07AX32 ivacaftor, tezacaftor and elexacaftor
S01GA07 brimonidine
S01LA07 abicipar pegol

Нови АТЦ кодове трето и четвърто ниво

ATC code ATC 3rd and 4th level name
J05AJ Integrase inhibitors
L01CE Topoisomerase 1 (TOP1) inhibitors
L01E PROTEIN KINASE INHIBITORS
L01EA BCR-ABL tyrosine kinase inhibitors
L01EB Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors
L01EC B-Raf serine-threonine kinase (BRAF) inhibitors
L01ED Anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors
L01EE Mitogen-activated protein kinase (MEK) inhibitors
L01EF Cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitors
L01EG Mammalian target of rapamycin (mTOR) kinase inhibitors
L01EH Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) tyrosine kinase inhibitors
L01EJ Janus-associated kinase (JAK) inhibitors
L01EK Vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitors
L01EL Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibitors
L01EM Phosphatidylinositol-3-kinase (Pi3K) inhibitors
L01EX Other protein kinase inhibitors
L01XF Retinoids for cancer treatment
L01XG Proteasome inhibitors
L01XH Histone deacetylase (HDAC) inhibitors
L01XJ Hedgehog pathway inhibitors
L01XK Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitors
N04C OTHER ANTIPARKINSON DRUGS
N04CX Other antiparkinson drugs

Последна актуализация на сайта на СЗО: 14-12-2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, публикувана в бр. 2 от 8.01.2021 г в ДВ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

Линк към наредбата в ДВ 2/2021

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 24 и 79 от 2017 г. и бр. 95 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „в аптеките“ се заменят с „на аптеките“.
§ 2. В чл. 3, ал. 2 думите „от министъра на здравеопазването“ се заличават.
§ 3. В чл. 4, ал. 2 думите „Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки (ДВ, бр. 5 от 2005 г.)“ се заменят със „Закона за храните и подзаконовите актове по прилагането му“.
§ 4. В чл. 9, ал. 2 цифрата „5“ се заменя с „6“.
§ 5. В чл. 9a след думите „чл. 5, т. 3“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 3“ и накрая се добавя „и съгласно правилата по чл. 8, ал. 1, т. 5 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите (ЗСОМСААМСЗПФ)“.
§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 5, т. 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 4 ЗСОМФ“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Членството на помощник-фармацевтите от персонала на аптеката в Българската асоциация на помощник-фармацевтите се удостоверява при проверка чрез представяне на удостоверение за актуално членство или чрез справка в националния електронен регистър по чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗСОМСААМСЗПФ.“
§ 7. В чл. 33 след цифрата „4“ се добавя „ЗЛПХМ“.
§ 8. В чл. 33г думите „чл. 5, т. 3“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 3“.
§ 9. В чл. 33а думите „чл. 5, т. 3 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (ЗСОМФ)“ се заменят с „чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗСОМФ и съгласно правилата по чл. 8, ал. 1, т. 5 ЗСОМСААМСЗПФ“.
§ 10. В чл. 38, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и лицензия по чл. 33, ал. 1 ЗКНВП при снабдяване с лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества“.
§ 11. В чл. 39, ал. 2 думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
§ 12. В чл. 41, ал. 1, т. 12 думите „ИАЛ и Българския фармацевтичен съюз“ се заменят с „ИАЛ, Българския фармацевтичен съюз и Българската асоциация на помощник-фармацевтите“.
§ 13. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 3 думите „членовете на комисиите по етика и качество към регионалните фармацевтични колегии на Българския фармацевтичен съюз,“ се заличават.
2. Създава се § 3а:
„§ 3а. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ съвместно с представители на съсловната организация на магистър-фармацевтите, съответно – съвместно с представители на съсловната организация на помощник-фармацевтите, осъществяват контрол за спазване на Правилата за добра фармацевтична практика, приети съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗСОМФ и Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, приети съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5 от ЗСОМСААМСЗПФ.“
§ 14. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. Биоциди от главна група 1 „Дезинфектанти“, продуктови типове 1 и 2, и от главна група 3 „Контрол на вредители“, продуктови типове 18 и 19, съгласно Приложение V от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (OB L 167, 27.06.2012 г.).“
§ 15. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2

Списък на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, които могат да се продават чрез автомати

Група продукти
ATC-код
INN
Допълнителни изисквания
Антиациди
А02A
А02АB10
Aluminium hydroxide; Magnesium oxide
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 2,18 g/350 mg. Само течни лекарствени форми за перорално приложение.
A02AD01
Ordinary salt combinations
До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
A02AD04
Hydrotalcite
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 500 mg. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Лекарствени продукти за лечение на пептична язва и ГЕРБ
A02B
A02BA02
Ranitidine
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 150 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
A02BA03
Famotidine
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 20 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
A02BX13
Alginic acid in combination with antacids
До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Лекарствени продукти за лечение на функционални разстройства на червата
A03A
А03АА04
Mebeverine
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 200 mg; до 30 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
A03AD02
Drotaverine
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 80 mg; до 24 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Спазмолитици комбинация с аналгетици
A03D
А03DA02
Pitofenone and analgesics
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 500 mg/5 mg/0,1 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Очистителни средства
(лаксативи)
A06A
A06AB08
Sodium picosulfate
Максимално количество на активното вещество за дозова единица до 7,7 mg/ml; до 30 ml. Само течна лекарствена форма за перорално приложение.
A06AD11
Lactulose
Максимално количество на активното вещество за дозова единица до 67 g/100 ml; количество до 200 ml. Само течна лекарствена форма за перорално приложение.
Други чревни адсорбенти
A07B
A07BA01
Medicinal charcoal
Максимално количество на активното вещество за дозова единица до 250 mg. До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
A07BC05
Diosmectite
Максимално количество на активното вещество за дозова единица до 3 g. До 30 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Лeкарствени продукти, потискащи перисталтиката
A07D
A07DA03
Loperamide
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 2 mg. До 10 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Лекарствени продукти, повлияващи храносмилането, вкл. ензими
A09А
А09АА02
Multienzymes
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 10 000 Ph.Eur.U. До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Мултивитамини, комбинации
A11A
А11АА03
Multivitamins and other minerals, incl. combinations
До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Мултивитамини, самостоятелно
A11B
A11BA
Multivitamins, plain
До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Аскорбинова киселина включително комбинации
A11G
А11GB
Ascorbic acid (Vitamin C), including combinations
До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Лекарствени продукти, стабилизиращи капилярите
C05C
C05CA04
Troxerutin
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 300 mg; до 50 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 20 mg/1 g; до 40 g в опаковка. Само дермални лекарствени форми за локално приложение.
C05CA51
Rutoside, combinations
До 100 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Антипруритични лекарствени продукти, включително антихистамини, анестетици и др.
D04A
D04AA09
Chloropyramine
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 1 g/100 g; до 18 g в опаковка. Само дермални лекарствени форми за локално приложение.
D04AA13
Dimetindene
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 1 mg/1 g; до 50 g в опаковка. Само дермални лекарствени форми за локално приложение.
D04AA32
Diphenhidramine
Максимално количество на активното вещество за дозова единица до 20 mg/g ; до 50 g в опаковка. Само дермални лекарствени форми за локално приложение.
Антисептици и дезинфектанти
D08A
D08AA01
Ethacridine lactate
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 0,1 g/100 ml; до 100 ml в опаковка. Само течни дермални лекарствени форми за локално приложение.
D08AX01
Hydrogen peroxide
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 3%; до 100 ml в опаковка. Само течни дермални лекарствени форми за локално приложение.
Противовъзпалителни и антиревматични лекарствени продукти, нестероидни
M01A
М01АЕ01
Ibuprofen
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 200 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
M01AE03
Ketoprofen
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 50 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
M01AE17
Dexketoprofen
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 25 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Противовъзпалителни лекарствени продукти за локално приложение, нестероидни
M02A
M02AA
Antiinflammatory preparations, non-steroids for topical use
Дермални лекарствени форми за локално приложение с максимален обем/маса на първичната опаковка – 60 ml/60 g.
Други аналгетици и антипиретици
N02B
N02BA01
Acetylsalicylic acid
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 500 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
N02BA51
Acetylsalicylic acid, combinations, excluding psycholeptics
До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
N02BE01
Paracetamol
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 500 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
 N02BE51
Paracetamol combinations, excluding psycholeptics
До 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
N02BB02
Metamizole sodium
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 500 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение и прахове за приготвяне на разтвори за перорално приложение.
Сънотворни и седативни лекарствени продукти
N05C
N05CM09
Valerianae radix
Максимално количество на активното вещество за дозова единица 200 mg; до 20 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
Лекарствени продукти за лечение на гърло
R02A
R02AA
Antiseptics
До 24 броя дозови единици в опаковка. Само твърди лекарствени форми за перорално приложение.
 “
Министър: Костадин Ангелов

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, ДВ 107/18.12.20

брой: 107, от дата 18.12.2020 г.
Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г.; Решение № 5812 на ВАС на РБ от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г. и бр. 91 от 2020 г.)

§ 1. Създава се глава седма с чл. 70 – 74:
„Глава седма
ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕДПИСАНИЯ
Чл. 70. (1) Предписването на лекарствен продукт, с изключение на лекарствените продукти по глава трета, раздели II, III и V, се извършва с електронно предписание.
(2) Електронното предписание по ал. 1 се издава под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП), съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) При електронното предписване на лекарствените продукти по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на глава втора и глава трета, раздел I, а при електронното предписване на лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК – и на глава трета, раздел IV, с изключение на изискванията относно хартиената форма на рецептурните бланки и протоколите.
Чл. 71. (1) Електронните предписания се издават, въвеждат, обработват и съхраняват чрез специализиран медицински и аптечен софтуер.
(2) Действията по чл. 72 – 74 се извършват при съобразяване на номенклатурите, образците, форматите и другите изисквания за структуриране на информацията и обмена на данни, предназначени за Националната здравноинформационна система (НЗИС), публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
(3) Програмните интерфейси и номенклатурите за обмен на информация между медицинския и аптечния софтуер и НЗИС се актуализират текущо, в това число в съответствие със степените на изграждане и внедряване на функционалностите на НЗИС.
Чл. 72. (1) За издаването на електронно предписание лекарят или лекарят по дентална медицина се идентифицира чрез КЕП.
(2) При електронното предписване на лекарствения продукт се извършва автоматична проверка в регистъра на Българския лекарски съюз, съответно на Българския зъболекарски съюз за наличието на права за упражняване на професията от лекаря, съответно лекаря по дентална медицина, извършващ предписването.
(3) След попълване на необходимата информация за предписания лекарствен продукт лекарят или лекарят по дентална медицина подписва електронното предписание чрез КЕП.
(4) След подписване на електронното предписание автоматично се извършва валидиране на въведената информация и генериране на национален референтен номер на електронното предписание под формата на буквено-цифров код.
Чл. 73. (1) За изпълнението на електронното предписание магистър-фармацевтът се идентифицира чрез КЕП.
(2) След идентифицирането по ал. 1 се извършва автоматична проверка в регистъра на Българския фармацевтичен съюз за наличието на права за упражняване на професията от магистър-фармацевта.
(3) Магистър-фармацевтът извършва действия по идентифициране на издаденото електронно предписание, при които като водещ критерий използва ЕГН на пациента.
(4) След идентифициране на електронното предписание магистър-фармацевтът извършва проверка за спазването на съответните приложими разпоредби на глави втора и трета.
(5) При неспазване на разпоредбите, посочени в ал. 4, магистър-фармацевтът отказва изпълнението на електронното предписание, като посочва и причините за това.
(6) За изпълнението на електронно предписание на лекарствен продукт, заплащан напълно или частично от НЗОК, чрез използвания от магистър-фармацевта аптечен софтуер се извършва и автоматична проверка в регистъра на НЗОК за лечебното заведение с договор с НЗОК, в което работи лекарят или лекарят по дентална медицина, издал електронното предписание, както и в регистъра на НАП – за здравноосигурителния статус на пациента.
Чл. 74. (1) След извършване на действията по чл. 73, ал. 3 и 4 магистър-фармацевтът изпълнява електронното предписание, като предоставя съответните лекарствени продукти на пациента и удостоверява изпълнението на електронното предписание чрез подписването му с КЕП.
(2) След приключване на изпълнението на електронното предписание същото се актуализира автоматично в аптечния и медицинския софтуер като „Изпълнено“, съответно „Частично изпълнено“, а за лекарствен продукт, заплащан напълно или частично от НЗОК – като „Изпълнено“.
(3) При изпълнение на електронното предписание магистър-фармацевтът спазва изискванията на чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, изречение първо, чл. 36, чл. 37, ал. 2 и чл. 39, а за лекарствен продукт, заплащан напълно или частично от НЗОК – изискванията на чл. 46, ал. 2, 3 и 4 и чл. 47, ал. 1, с изключение на задължението за посочване на датата на изпълнение на всеки отрязък, и ал. 2.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата влиза в сила от 18 декември 2020 г.
§ 3. При осигурени технически и организационни условия за това от Министерството на здравеопазването и НЗОК лицата по чл. 4 и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти са длъжни да приведат дейността си по предписване и отпускане на съответните лекарствени продукти само с електронни предписания в съответствие с изискванията на глава седма не по-късно от 1 май 2021 г., като дотогава се издават и обработват и рецепти на хартиен носител. Не се допуска лекарственият продукт да бъде предписан едновременно с електронно предписание и с рецепта на хартиен носител.
§ 4. Издадените до 30 април 2021 г. рецепти на хартиен носител се изпълняват по досегашния ред до изтичане на срока на тяхната валидност.
§ 5. При текущата актуализация по чл. 71, ал. 3 в рамките на процеса по изграждане и внедряване на функционалностите на НЗИС се разглеждат и становищата съответно на Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз.
 Министър: Костадин Ангелов

Кратък справочник на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти, разрешени за употреба в България 2019

ЦЕНА: 35 лв.

КРАТЪК СПРАВОЧНИК на лекарствените продукти разрешени за употреба в България – 2019

Шесто преработено и допълнено издание

Справочникът, съдържа актуална информация за регистрираните в България и Европа лекарства към март 2019 г.

Лекарствата са подредени по Анатомо терапевтично химичната класификация (ATC) на СЗО. Представена е кратка информация за индикации, показания, взаимодействие и др. на лекарствата по техните международни непатентни наименования.

За улеснение при търсенето, има азбучен указател както по търговско наименование, така и по по международно непатентно (генерично) наименование.

Справочникът е предназначен основно за медицински специалисти и представлява незаменим помощник в практиката, тъй като дава възможност за изключитално бърза справка.

Вижте извадка на Кратък справочник на лекарствата 2019 в ПДФ файл.

От октомври месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Български Фармацевтичен Съюз със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на магистър-фармацевти.

От ноември месец 2019 г., справочникът е акредитиран от Националният съвет по качество към БАПФ със 7 (седем) кредитни точки по програмата за продължаващо обучение на помощник-фармацевти.

Може да закупите справочника от офиса на Инфофарма: София, кв. Лозенец, бул. Пейо Яворов 50-56, вх. А, ет. 1 или да поръчате на тел. 0885 117 684 или да попълните формата за поръчка.

МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ СПРАВОЧНИКА С НАМАЛЕНИЕ за 30 лв. Предложението е валидно до изчерпване на количествата!

Справочник на лекарствените продукти разрешени за употреба в България за 2019 г.

  • В тази цена не влиза стойността на доставката!

 

 

Save

Европейска инициатива за ускорено създаване на терапия в борбата срещу COVID-19

Corona Accelerated R&D in EuropeСтартира най-голямата европейска инициатива за ускорено създаване на терапия в борбата срещу COVID-19 и овладяване на потенциални заплахи от коронавируси в бъдеще

Инициативата CARE има за цел да създаде ефективни терапии с положителен профил на безопасност за борба с пандемията от COVID-19 чрез препозициониране на лекарства и да разработи нови терапии и антитела, специално създадени за справяне с вируса SARS-CoV-2, за която цел ще бъде подкрепена от Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ).

В рамките на 5 години CARE ще обединява партньорски проекти за борба с COVID-19, стартирали дейност още през месец февруари 2020 г. и ще обедини 37 партньори от Белгия, Китай, Дания, Франция, Германия, Холандия, Полша, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ.

Boehringer Ingelheim ще ръководи работата по осигуряване на научно-изследователска дейност и разработване на неутрализиращи вируса антитела като член на консорциума CARE. Освен това компанията ще предостави антивирусни молекули от своето портфолио за ХИВ и хепатит C вирус (HCV), както и други кандидат потенциални-молекули, които са идентифицирани чрез пълен скрининг на библиотеката от малки молекули на компанията.

„Консорциумът CARE има за цел да разгърне потенциала и ресурсите на различните учени в името на доброто бъдеще на обществото. Реален напредък би се постигнал единствено чрез глобално сътрудничество, за която цел научната общност трябва да работи съвместно и бързо, за да противодейства на заплахата от COVID-19 и други потенциални сериозни коронавирусни заболявания“, каза Клайв Р. Ууд, старши вицепрезидент и ръководител на “Глобални научни изследвания“ в Boehringer Ingelheim.

За Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ)

Европейската инициатива за иновативни лекарства (ИИЛ) е най-голямата европейска публично-частна инициатива, която има за цел да ускори разработването на по-добри терапии с по-висока лекарствена безопасност за пациентите. ИИЛ подкрепя съвместни изследователски проекти и изгражда мрежа от индустриални и научни експерти, за да стимулира фармацевтичните иновации в Европа. Инициативата е съвместно предприятие между Европейския съюз и Европейската федерация на фармацевтичната индустрия и асоциации (EFPIA).

Повече информация за проекта и списък на партньорите в прикачения файл!